STS-123   (Photo: NASA)

s123e008018


© Benoît Laplante 2013